#

اخبار

راهنما

آفتکش شیمیایی تصویب شده

1

آفتکش بیولوژیک تصویب شده

0

درباره سازمان

الف) اهداف اساسی سازمان: حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش آفات و بيماريهاي قرنطينه¬اي با اتخاذ تدابير و خط¬مشي هاي مناسب. ب) وظایف اساسی سازمان: تعيين سياست ها وخط مشي هاي سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژي ها و سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عمليات پيشگيري و مهار آفات برنامه ريزي به منظور كاهش ضايعات ناشي از خسارت آفات بر محصـــولات كشاورزي و فرآورده هاي آنها. مشاركت، همكاري و هماهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط به منظور تأمين وحفظ بهداشت و سلامت محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي. برنامه ريزي و مبارزه با آفات عمومي و قرنطينه اي و مشاركت در مبارزه با آفات همگاني. تدوين دستور العمل مهار آفات خصوصي در چارچوب خط ومشي هاي كلي سازمان حفظ نباتات و تلاش در جهت ترويج و نيز نظارت برحسن اجراي آنها. مطالعه و بررسي جايگاه و اهميت هر يك از روشهاي، زراعي، مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و بيـولوژيك در كنترل هر يك از آفات مهم در قالب مديريت تلفيقي. مطالعه و برنامه ريزي و گسترش روش ها و شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي به منظور مقابله و مهار مؤثرتر و به موقع آفات مطالعه و برنامه ريزي به منظور مهار آفات مزارع، باغها، جنگل ها و مراتع با توسعه وگسترش روش هاي غير شيميايي و كاربرد مواد وعوامل بيولوژيك و استفاده بهينه از سموم شيميايي با رعايت اصول و مباني زيست محيطي.

تماس با ما